Ocena jakości wód w zbiornikach zaporowych w 2009 r.

Zbiorniki wodne należą do jednej z kategorii wód powierzchniowych i zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE ujęte są w nowym systemie monitoringu wód powierzchniowych. Uznane zostały jako silnie zmienione jednolite części wód rzecznych.

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania jakości wód w zbiornikach zaporowych zgodnie z Aneksem Nr 2 do Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007-2009, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocenie poddano wody w 3 zbiornikach zaporowych:

  • zbiornik Solina na rzece San,
  • zbiornik Besko na rzece Wisłok,
  • zbiornik Rzeszów na rzece Wisłok.

Charakterystykę punktów pomiarowo-kontrolnych na zbiornikach zaporowych oraz program badań realizowany w 2009 r. w ramach monitoringu wód powierzchniowych przedstawiono w tab. 1.

Tab.1. Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu zbiorników zaporowych realizowanego w województwie podkarpackim w 2009 r.

Wyniki badań wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych wykonanych w ramach monitoringu zbiorników zaporowych w 2009 r., zestawione zostały dla poszczególnych punktów pomiarowo-kontrolnych:

Na podstawie badań wykonanych w punktach diagnostycznych i operacyjnych na zbiorniku Solina i Besko oraz w punkcie operacyjnym na zbiorniku Rzeszów, WIOŚ w Rzeszowie dokonał wstępnej oceny stanu wód w zbiornikach. Ocena zostanie zweryfikowana po zakończeniu prac nad metodyką monitoringu oraz klasyfikacją potencjału ekologicznego dla zbiorników zaporowych w skali kraju.

Ocena stanu zbiorników Solina i Besko oparta została na wynikach klasyfikacji potencjału ekologicznego, dokonanej na podstawie elementów biologicznych (fitoplankton i fitobentos), wskaźników fizykochemicznych i substancji szczególnie szkodliwych oraz stanu chemicznego. Potencjał ekologiczny zbiornika Rzeszów określony został w oparciu o elementy biologiczne (fitoplankton i fitobentos) i wskaźniki fizykochemiczne. Potencjał ekologiczny i stan chemiczny oraz ogólny stan zbiorników Solina i Besko oceniono jako dobry. Potencjał ekologiczny zbiornika Rzeszów sklasyfikowany został jako słaby, o czym zadecydowały elementy biologiczne. Wstępną klasyfikację potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód zbiorników zaporowych Solina, Besko i Rzeszów przedstawiono w tab.2.

Wody w zbiornikach Solina i Besko w 2009 r. ocenione zostały pod kątem spełniania wymagań określonych dla wód będących środowiskiem życia ryb oraz pod kątem przydatności do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Wyniki ocen wód w zbiornikach zaporowych przedstawiono w tab. 3 i tab. 4.

Tab.3. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych wg badań wykonanych w 2009 r. – zbiorniki zaporowe

Tab.4. Ocena jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wg badań wykonanych w 2009 r. – zbiorniki zaporowe