Ocena jakości wód w zbiornikach zaporowych w 2010 r.

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE zbiorniki zaporowe należy traktować jako wody odcinków silnie zmienionych rzek. W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania jakości wód w zbiornikach zaporowych zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zmiany wprowadzone w 2010 r. do Programu zawarte zostały w Aneksie Nr 1.

Ocena jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Podstawa prawna oceny: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.2002.204.1728)

Przepisy ustalają trzy kategorie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych, a kryterium podziału stanowi stopień złożoności technologii uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej do spożycia:
kategoria A1 – woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji,
kategoria A2 – woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji,
kategoria A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji.
Określone kategorie odzwierciedlają jakość wód przed ich uzdatnieniem.

Oceny jakości wód dokonuje się porównując pomierzone wartości wskaźników zanieczyszczeń z wartościami granicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w ramach każdej kategorii jakości dla poszczególnych wskaźników jakości wody.

Badaniami objęto zbiorniki:
– Solina na rzece San,
– Besko na rzece Wisłok

Wyniki badań wskaźników fizykochemicznych, substancji szczególnie szkodliwych, wskaźników chemicznych i wskaźników mikrobiologicznych zestawione zostały dla poszczególnych punktów pomiarowo-kontrolnych na zbiornikach:
zbiornik Solina,
zbiornik Besko.

Badania wykazały, że wody w zbiornikach Solina i Besko odpowiadały kategorii A2, charakteryzującej wody dobrej jakości, wymagające typowego uzdatniania fizycznego
i chemicznego. Wyniki oceny spełniania wymagań ustalonych dla wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przedstawiono w tab. 1.

Tab. 1. Ocena jakości wód w zbiornikach zaporowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2010 r.

W związku ze zmianą granic klas jakości dla elementów biologicznych i planowaną nowelizacją rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska zalecił w 2013 r. weryfikację ocen stanu jednolitych części wód powierzchniowych badanych przez WIOŚ w latach 2010-2011. Zweryfikowane oceny stanu wód zostaną udostępnione w terminie do 15 maja 2013 r.