Ocena jakości wód zbiorników zaporowych w 2007 roku

Sztuczne zbiorniki wodne należą do jednej z kategorii wód powierzchniowych i zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE są ujęte w nowym systemie monitoringu wód powierzchniowych.

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania jakości wód w sztucznych zbiornikach zgodnie z “Programem monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007-2009”, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ocenie poddano wody w 2 zbiornikach zaporowych:

  • zbiornik Solina na rzece San,
  • zbiornik Besko na rzece Wisłok.

Wody w obu zbiornikach badano pod kątem spełniania wymagań określonych dla wód będących środowiskiem życia ryb oraz pod kątem przydatności do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dokonano również oceny poziomu azotanów i stężeń głównych wskaźników eutrofizacji wód.

Wyniki ocen i klasyfikacji wód przedstawiono w tabelach.

  1. Ocena przydatności wód w zbiornikach Solina i Besko do bytowania ryb w warunkach naturalnych.
  2. Ocena jakości wód w zbiornikach Solina i Besko wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
  3. Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w zbiornikach Solina i Besko.