Ocena jakości wód zbiorników zaporowych w 2008 roku

Sztuczne zbiorniki wodne należą do jednej z kategorii wód powierzchniowych i zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE są ujęte w nowym systemie monitoringu wód powierzchniowych.

W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania jakości wód w zbiornikach zaporowych zgodnie z Aneksem Nr 1 do Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007-2009, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocenie poddano wody w 3 zbiornikach zaporowych:

  • zbiornik Solina na rzece San,
  • zbiornik Besko na rzece Wisłok,
  • zbiornik Rzeszów na rzece Wisłok.

Charakterystykę punktów pomiarowo-kontrolnych na zbiornikach zaporowych oraz program badań realizowany w 2008 roku w ramach monitoringu wód powierzchniowych przedstawiono w tabeli.

Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych (zbiorniki zaporowe)
realizowanego w województwie podkarpackim w 2008 roku

Wody w zbiornikach Solina i Besko badano pod kątem spełniania wymagań określonych dla wód będących środowiskiem życia ryb oraz pod kątem przydatności do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dokonano także oceny poziomu azotanów i stężeń głównych wskaźników eutrofizacji wód.

Zbiornik Rzeszów, jako jednolita część wód powierzchniowych zagrożona nieosiągnięciem do roku 2015 dobrego stanu wód, objęty był monitoringiem operacyjnym. Klasyfikacja potencjału ekologicznego wód zbiornika wykonana zostanie po zakończeniu realizowanej przez IMGW pracy „Opracowanie metodyk monitoringu i oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie parametrów biologicznych”.

Wody zbiornika Rzeszów badane były także pod kątem spełniania wymagań określonych dla wód będących środowiskiem życia ryb oraz dokonano oceny poziomu azotanów i stężeń głównych wskaźników eutrofizacji wód.

Zbiorniki Solina, Besko i Rzeszów poddano ocenie w ramach oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych powodowanej przez odprowadzanie do wód zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych i obejmującej lata 2004-2007. Wyniki oceny eutrofizacji wód zbiorników zaporowych zawarte są w zbiorczej tabeli zawierającej wyniki oceny eutrofizacji w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych badanych w latach 2004-2007.

Wyniki ocen i klasyfikacji wód w zbiornikach zaporowych badanych w 2008 roku przedstawiono w tabelach.

  1. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w zbiornikach zaporowych Solina, Besko i Rzeszów.
  2. Ocena jakości wód w zbiornikach zaporowych Solina i Besko wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
  3. Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w zbiornikach zaporowych Solina, Besko i Rzeszów.