Ocena stanu wód w zbiornikach zaporowych objętych badaniami monitoringowymi w 2011 r.

Zbiorniki zaporowe traktowane są jako wody odcinków silnie zmienionych rzek. W 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania jakości wód w zbiornikach zaporowych zgodnie z Programem Państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012Aneksem Nr 1 do Programu, zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W zbiornikach zaporowych Solina na Sanie i Besko na rzece Wisłok realizowany był program monitoringu obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ocenę spełniania wymagań dla obszaru chronionego sporządzono wg metodyki określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.2002.204.1728). Przepisy ustalają trzy kategorie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych, a kryterium podziału stanowi stopień złożoności technologii uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej do spożycia:

kategoria A1 – woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji,
kategoria A2 – woda  wymagająca  typowego  uzdatniania  fizycznego  i  chemicznego,  w  szczególności  utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji,
kategoria A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji.
Określone kategorie odzwierciedlają jakość wód przed ich uzdatnieniem.

Przyjmuje się, że jednolita część wód spełnia wymagania określone dla obszaru chronionego, jeśli stężenia zanieczyszczeń fizykochemicznych nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla kategorii A1 lub A2, a poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych nie przekracza wartości dopuszczalnych dla kategorii A3.

Wyniki oceny spełniania wymagań określonych dla obszaru chronionego w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu zbiorników zaporowych w 2011 r. zawiera tabela: Zestawienie tabelaryczne danych do oceny spełnienia wymagań określonych dla obszaru chronionego w 2011 r. – zbiorniki zaporowe.

Badania wykazały, że wody w zbiornikach Solina i Besko odpowiadały kategorii A2 i spełniały wymagania ustalone dla obszarów chronionych, będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.