Klasyfikacja ogólna jakości wód podziemnych w roku 2002

W województwie podkarpackim monitoring jakości wód podziemnych realizowany jest w krajowej sieci obserwacyjnej przez Państwowy Instytut Geologiczny. W 2002 roku badania prowadzono w 25 punktach pomiarowych, z których 15 znajduje się na obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Punkty te zlokalizowane są poza zasięgiem lokalnych ognisk zanieczyszczeń. Są to zarówno ujęcia wód płytkiego krążenia (wody gruntowe), tj. ujęcia z poziomów o słabej naturalnej izolacji i przez to najbardziej wrażliwych na wpływ czynników antropogenicznych, jak i ujęcia wód wgłębnych, czyli ujęcia z poziomów wodonośnych o dobrej i bardzo dobrej naturalnej izolacji oraz źródła.

Z uwagi na brak rozporządzeń wykonawczych do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne dotyczących klasyfikacji wód, sposobu prowadzenia monitoringu wód oraz sposobu interpretacji wyników, dla określenia poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych wykorzystano przyjętą przez Inspekcję Ochrony Środowiska dla potrzeb monitoringu klasyfikację jakości wód podziemnych (wg Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska, PIOŚ 1995). Zakłada ona podział wód na cztery klasy jakościowe:

  • klasa I a – wody najwyższej jakości,
  • klasa I b – wody wysokiej jakości,
  • klasa II – wody średniej jakości,
  • klasa III – wody niskiej jakości

Przy zaliczeniu wody do odpowiedniej klasy dopuszcza przekroczenia wartości granicznych nie więcej niż trzech wskaźników pod warunkiem, że mieszczą się one w granicach przyjętych dla bezpośrednio niższej klasy jakości. Jako niedopuszczalne przyjęto przekroczenie wartości granicznych wskaźników o charakterze toksycznym (antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, cyjanków, fenoli, fluoru, chromu, glinu, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, pestycydów, rtęci, selenu, siarkowodoru i srebra).

Realizując przepis §10 pkt 2, 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453) przedstawiono w tabeli wyniki ogólnej klasyfikacji wód podziemnych w 2002 roku oraz wartości wskaźników decydujących o jakości wód w poszczególnych punktach pomiarowych.

Klasyfikacja ogólna jakości wód podziemnych w 2002 roku oraz wartości wskaźników decydujących o klasyfikacji w poszczególnych punktach pomiarowych