Klasyfikacja stref w roku 2002

Wstępna ocena jakości powietrza stanowi I etap realizacji działań związanych z przystosowaniem polskiego systemu oceny i sterowania jakością powietrza do wymagań przepisów Unii Europejskiej, przeniesionych na grunt polski przez obowiązującą od 1 października 2001roku ustawę Prawo ochrony środowiska.

Wyniki oceny wstępnej są podstawą do:

  • dokonania klasyfikacji stref (dla każdego zanieczyszczenia osobno) polegającej na wyodrębnieniu stref, w których :
    • najwyższe stężenia przekraczają wartość górnego progu oszacowania (klasa I),
    • najwyższe stężenia nie przekraczają wartości górnego progu oszacowania i są wyższe od dolnego progu oszacowania (klasa II),
    • najwyższe stężenia nie przekraczają dolnego progu oszacowania (klasa III).
  • określenia kierunków modernizacji systemu monitoringu pod kątem metody ocen corocznych, minimalnej liczby stanowisk pomiarów stężeń każdego z zanieczyszczeń, zaplanowania inwestycji w tym zakresie.

Klasyfikacja stref na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny została wykonana z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:

  • określonych w celu ochrony zdrowia ludności zamieszkującej strefę,
  • określonych w celu ochrony roślin i ekosystemów.

Na terenie województwa podkarpackiego wyróżniono dwadzieścia pięć stref, których granice pokrywają się z granicami powiatów. Wszystkie strefy poddano ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia. Ze względu na ochronę roślin i ekosystemów oceniono 21 stref (z wyłączeniem powiatów grodzkich).

Realizując przepis §4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453) przedstawiono w tabelach, dla każdej substancji zanieczyszczającej, klasyfikację stref uzyskaną w wyniku wstępnej oceny jakości powietrza wg kryterium:

1. ochrona zdrowia:

2. ochrona roślin i ekosystemów: