Pola elektromagnetyczne w roku 2014

Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2014 r.

W 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015”.

Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, Poz. 1645).

Badania zostały wykonane w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach województwa:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys.,
 2. w pozostałych miastach,
 3. na terenach wiejskich.

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, Poz. 1883).

Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7 [V/m].

Na podstawie analizy wyników pomiarów uzyskanych w 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na wyznaczonych obszarach województwa.

Średnie poziomy pól elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów w województwie wyniosły:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (0,297 [V/m]),
 2. w pozostałych miastach (0,241 [V/m]),
 3. na terenach wiejskich (0,2 [V/m]).

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby obliczenia średnich poziomów pól elektromagnetycznych w danej kategorii obszarów, w przypadku wartości mniejszych od wartości progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]), jako wynik przyjęto połowę wartości progu czułości sondy, to jest wartość 0,2 [V/m].

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w następujących miejscowościach:

 1. Krosno, osiedle Śródmieście (0,74 [V/m]+/- 0,15 [V/m]),
 2. Rzeszów, osiedle Śródmieście (0,65 [V/m] +/- 0,13 [V/m]),
 3. Lubaczów, osiedle Jagiellonów (0,53 [V/m] +/- 0,11 [V/m]),
 4. Jarosław, ul. Opolska (0,48 [V/m] +/- 0,10 [V/m]),
 5. Przemyśl, osiedle Bakończyce (0,44 [V/m] +/- 0,09 [V/m]),
 6. Rzeszów, osiedle Gen. Andersa (0,42 [V/m] +/- 0,08 [V/m]).

Na pozostałych obszarach w województwie poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,4 V/m, to jest od progu czułości sondy pomiarowej.

Szczegółowy wykaz obszarów województwa, na których w 2014 r. przeprowadzono badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz wyniki tych badań, przedstawiono
w tabeli. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku.

Zgodnie z Art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:

 1. terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
 2. miejsc dostępnych dla ludności.

W 2014 r. w związku z pismem Starosty Mieleckiego, WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził kontrolne pomiary poziomów PEM na stadionie sportowym przy ul. Solskiego w Mielcu. Pomiary kontrolne wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności.
Szczegółową informację o terenach, na których w 2014 r. stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku wraz z wynikami pomiarów kontrolnych i stosownymi uwagami, przedstawiono w w/w rejestrze terenów.