Pola elektromagnetyczne: cykl badawczy 2011-2013

Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w ramach cyklu pomiarowego 2011-2013

W latach 2011-2013 WIOŚ w Rzeszowie prowadził badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w ramach trzyletniego cyklu pomiarowego, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2010-2012”, Aneksem Nr 2 do w/w Programu oraz zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015”.

Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, Poz. 1645).

Badania zostały wykonane w 135 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach województwa:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (45 punktów),
 2. w pozostałych miastach (45 punktów),
 3. na terenach wiejskich (45 punktów).

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, Poz. 1883).

Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m.

Na podstawie analizy wyników pomiarów uzyskanych w latach 2011-2013 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na wyznaczonych obszarach województwa.

Dla trzyletniego okresu pomiarowego średnie poziomy pól elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów w województwie wyniosły:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (0,272 V/m +/- 0,05 V/m),
 2. w pozostałych miastach (0,260 V/m +/- 0,052 V/m),
 3. na terenach wiejskich (< 0,4 V/m – „poniżej progu czułości sondy pomiarowej”).

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w następujących miejscowościach:

 1. Miasto Rzeszów, osiedle Mieszka I (1,52 V/m +/- 0,32 V/m),
 2. Przeworsk, plac Mickiewicza (1,48 V/m +/- 0,31 V/m),
 3. Miasto Rzeszów, osiedle Śródmieście (0,65 V/m +/- 0,13 V/m),
 4. Miasto Krosno, osiedle Śródmieście (0,65 V/m +/- 0,13 V/m),
 5. Miasto Tarnobrzeg, osiedle Serbinów (0,56 V/m +/- 0,11 V/m),
 6. Lubaczów, osiedle Jagiellonów (0,51 V/m +/- 0,1 V/m),
 7. Mielec, osiedle Niepodległości (0,50 V/m +/- 0,1 V/m),
 8. Miasto Przemyśl, osiedle Bakończyce (0,49 V/m +/- 0,1 V/m),
 9. Leżajsk, ul. Spokojna (0,48 V/m +/- 0,1 V/m).
 10. Jarosław, osiedle Jagiellonów (0,45 V/m +/- 0,09 V/m),
 11. Miasto Przemyśl, osiedle Pogórze Zniesienie (0,43 V/m +/- 0,09 V/m),
 12. Miasto Tarnobrzeg, osiedle Piastów (0,42 V/m +/- 0,08 V/m),
 13. Miasto Rzeszów, osiedle Gen. Andersa (0,41 V/m +/- 0,08 V/m).

Szczegółowy wykaz obszarów województwa, na których w latach 2011-2013 przeprowadzono badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz wyniki badań, przedstawiono w tabeli. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku.