POLA ELEKTROMAGNETYCZNE: CYKL BADAWCZY 2014-2016

Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w ramach cyklu pomiarowego 2014-2016

W latach 2014-2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w ramach trzyletniego cyklu pomiarowego, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015” oraz zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020”.

Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, Poz. 1645).

Badania zostały wykonane w 135 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach województwa:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (45 punktów),
 2. w pozostałych miastach (45 punktów),
 3. na terenach wiejskich (45 punktów).

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, Poz. 1883).

Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m.

Na podstawie analizy wyników pomiarów uzyskanych w latach 2014-2016 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
na wyznaczonych obszarach województwa.

Dla trzyletniego okresu pomiarowego średnie poziomy pól elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów w województwie wyniosły:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (0,292 V/m),
 2. w pozostałych miastach (0,272 V/m),
 3. na terenach wiejskich (0,2 V/m – to jest „poniżej dolnego progu czułości sondy pomiarowej” < 0,4 V/m).

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w następujących miejscowościach:

 1. Rzeszów, osiedle Mieszka I, ul. Monte Cassino (2,43 V/m +/- 0,92 V/m);
 2. Przeworsk, plac Mickiewicza (1,40 V/m +/- 0,53 V/m),
 3. Jarosław, ul. Kalinki (1,0 V/m +/- 0,38 V/m);
 4. Krosno, osiedle Śródmieście, ul. Rynek (0,74 V/m +/- 0,15 V/m);
 5. Rzeszów, osiedle Śródmieście, ul. Przesmyk (0,65 V/m +/- 0,13 V/m);
 6. Leżajsk, ul. Spokojna (0,56 V/m +/- 0,21 V/m);
 7. Lubaczów, osiedle Jagiellonów, ul. Jagiellonów (0,53 V/m +/- 0,11 V/m);
 8. Jarosław, ul. Opolska (0,48 V/m +/- 0,10 V/m);
 9. Jarosław, o. Jagiellonów, ul. Jagiellonów (0,47 V/m +/- 0,26 V/m);
 10. Przemyśl, o. Pogórze Zniesienie, ul. Pasteura (0,45 V/m +/- 0,25 V/m);
 11. Przemyśl, osiedle Bakończyce, ul. Żołn. Armii Wojska Polskiego (0,44 V/m +/- 0,09 V/m);
 12. Rzeszów, osiedle Gen. Andersa, ul. Rudnickiego (0,42 V/m +/- 0,08 V/m);
 13. Rzeszów, o. Paderewskiego, ul. Paderewskiego (0,42 V/m +/- 0,23 V/m);

Szczegółowy wykaz obszarów województwa objętych monitoringiem PEM w latach 2014-2016, wraz z wykazem punktów pomiarowych oraz wynikami badań przedstawiono w tabeli. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku.

 

Sporządził:

Tomasz Rybak

Wydział Monitoringu Środowiska

 

Rzeszów, 2017-03-24