Pola elektromagnetyczne w roku 2005

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, zgodnie z art. 121 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, ma na celu zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na poziomach dopuszczalnych, a jeżeli dopuszczalne poziomy na danym obszarze nie są dotrzymane, ochrona ta polega na zmniejszaniu przekroczonych poziomów co najmniej do dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wypełniając obowiązek wynikający z § 7 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku przeprowadził w 2005 roku dwa pomiary kontrolne poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Nr 5802 “Jasło” w Jaśle i Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej “Polkomtel” S.A. w Tarnobrzegu nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192, poz. 1883). W obydwu przypadkach pomierzone wartości parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływania pól elektromagnetycznych dla zakresu częstotliwości pola elektromagnetycznego od 300 MHz do 300 GHz, były mniejsze od wartości dopuszczalnych określonych w Załączniku nr 1, Tabela 2 ww. rozporządzenia, to jest odpowiednio dla składowej elektrycznej były mniejsze od 7 V/m, natomiast dla gęstości mocy mniejsze od 0,1 W/m2.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Okresowe badania w tym zakresie należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska, zapoczątkował po raz pierwszy w 2005 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Źródła promieniowania elektromagnetycznego określone zostały do badań w zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska “Programie monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w roku 2005”, natomiast badania natężeń PEM wykonywane były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z tym rozporządzeniem okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzone są dla dwóch rodzajów terenów:

  • terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
  • miejsc dostępnych dla ludności.

Pomiary zostały wykonane na 3 obiektach energetycznych oraz na 4 stacjach bazowych telefonii komórkowej.

Na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie zbadanych obiektów energetycznych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w kryterium terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i uznano, że powinny one zostać wpisane do rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wypełniając obowiązek wynikający z § 7, pkt.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku, zamieścił na swojej stronie internetowej rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w kryterium terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Rejestr został sporządzony w formie tabelarycznej na podstawie “Wytycznych do zasad sporządzania ocen poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku”, opracowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W rejestrze przedstawiono podstawowe informacje, dotyczące wymienionych obiektów energetycznych. Ponadto zamieszczono w nim, pomierzone w otoczeniu tych obiektów wartości, które zgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, przekraczały, określoną dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego równą 1 kV/m.

Na żadnym z obiektów, który był przedmiotem badań natężeń PEM, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w kryterium terenów dostępnych dla ludności.

Do dnia 31.03.2006 roku nie ukazało się rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w art. 123, ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie to ma również określać sposób prezentacji wyników, które WIOŚ ma obowiązek udostępniać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku.