Pola elektromagnetyczne w roku 2006

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, zgodnie z art. 121 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, ma na celu zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na poziomach dopuszczalnych, a jeżeli dopuszczalne poziomy na danym obszarze nie są dotrzymane, ochrona ta polega na zmniejszaniu przekroczonych poziomów co najmniej do dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził w 2006 roku jeden pomiar kontrolny (wynikający z interwencji społeczności lokalnej) poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscowości Węgliska gmina Rakszawa, powiat łańcucki. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu stacji bazowej RST Telekomunikacja Polska S.A. w Węgliskach nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192, poz. 1883). Pomierzone wartości parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływania pól elektromagnetycznych dla zakresu częstotliwości pola elektromagnetycznego od 300 MHz do 300 GHz, były mniejsze od wartości dopuszczalnych określonych w Załączniku nr 1, Tabela 2 w/w rozporządzenia.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Okresowe badania w tym zakresie należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadził w 2006 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badaniami zostały objęte źródła promieniowania elektromagnetycznego określone w zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska “Programie monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na rok 2006”. Przy planowaniu prac badawczych uwzględniono lokalizację źródeł emisji PEM oraz natężenie ich oddziaływania na tereny o wysokiej gęstości zaludnienia. Uwzględniono również obiekty, które były przedmiotem skarg okolicznych mieszkańców. Do badań wytypowano linie i stacje elektroenergetyczne, stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Badania natężeń PEM wykonywane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z tym rozporządzeniem okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzone są dla dwóch rodzajów terenów:

  • terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
  • miejsc dostępnych dla ludności.

W 2006 roku WIOŚ w Rzeszowie badaniami objął łącznie 27 obiektów emitujących pola elektromagnetyczne, w tym 7 obiektów elektroenergetycznych (4 zespoły linii i 3 stacje), 4 radiowo-telewizyjne stacje nadawczo-odbiorcze oraz 16 stacji bazowych telefonii komórkowej. Badania wykonano łącznie w 270 pionach pomiarowo-kontrolnych.

Listę badanych źródeł emisji pól elektromagnetycznych oraz ich lokalizację przedstawiono na wykazie.

Na podstawie wykonanych pomiarów, na terenach zlokalizowanych w otoczeniu 1 stacji elektroenergetycznej i 2 zespołów linii elektroenergetycznych stwierdzono podwyższone poziomy pól elektromagnetycznych, a także przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w kryterium terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i uznano, że powinny one zostać wpisane do rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM stwierdzono również na terenie stadionu sportowego przy ulicy Kusocińskiego w mieście Mielcu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wypełniając obowiązek wynikający z § 7, pkt.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku, zamieścił na swojej stronie internetowej rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Rejestr został sporządzony w formie tabelarycznej na podstawie “Wytycznych do zasad sporządzania ocen poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku”, opracowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W rejestrze przedstawiono podstawowe informacje, dotyczące zbadanych obiektów. Ponadto zamieszczono w nim, pomierzone w otoczeniu tych obiektów, wartości składowych elektrycznych PEM, z wyszczególnieniem tych, które zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, przekraczały określoną dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego równą 1 kV/m oraz określoną dla zakresu częstotliwości 3MHz – 300 GHz, dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludności wartość składowej elektrycznej równą 7V/m.