Pola elektromagnetyczne w roku 2007

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z „Programem monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007 – 2009 ” i według zasad przyjętych w 2005 roku, a wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych warunków.
Badaniom poddano źródła pól elektromagnetycznych, mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Badania prowadzone były w miejscach dostępnych dla ludności, w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych i radiowo-telewizyjnych stacji nadawczych, w tym w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowej. Badania monitoringowe przeprowadzono łącznie w 177 pionach pomiarowych, wyznaczonych dla 21 obiektów, w tym 14 stacji bazowych telefonii komórkowej, 4 obiektów elektroenergetycznych oraz 3 radiowo – telewizyjnych stacji nadawczo – odbiorczych, w tym 2 urządzeń Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Internet Sieci RESMAN w Rzeszowie. Część obiektów posiada tą samą lokalizację.
Program pomiarowy monitoringu PEM na 2007 rok, został w pełni zrealizowany..
W związku z koniecznością zaplanowania w 2006 roku programu monitoringu PEM na 3 letni okres badawczy, do badań monitoringowych w poszczególnych latach starano się wytypować zbliżoną, optymalną liczbę źródeł promieniowania, uwzględniając obiekty problemowe, to jest takie, w otoczeniu których stwierdzono we wcześniejszych latach podwyższone poziomy PEM. Ustalając liczbę obiektów do badań, kierowano się możliwościami techniczno – organizacyjnymi Laboratorium WIOŚ Rzeszów, tak by program pomiarowy w danym roku mógł zostać w pełni zrealizowany. W wyniku ustaleń, liczba obiektów wytypowanych do badań w 2007 roku zmalała o 14 w stosunku do 2006 roku.
Typując obiekty, których oddziaływanie w postaci PEM podlegało badaniom monitoringowym, kierowano się ich lokalizacją na obszarach o zwartej zabudowie mieszkaniowej, to jest na obszarach na których stale lub w określonym czasie przebywają ludzie i gdzie zwiększona jest ich ekspozycja na oddziaływanie pól elektromagnetycznych.
Do programu badań włączono również źródła nowego rodzaju, to jest urządzenia nadawczo – odbiorcze Regionalnej Sieci Szerokopasmowej – Internet Sieci RESMAN w Rzeszowie, tzw. hot-spoty, z uwagi na ich lokalizację na budynkach szkolnych.
Pod uwagę brano również intensywność występowania źródeł PEM na danym obszarze (wzrastająca liczba stacji bazowych telefonii komórkowej) z uwagi na możliwość kumulowania się oddziaływań źródeł PEM. Ponadto uwzględniono interwencje społeczności lokalnych (1 przypadek; obiekt ujęty również w programie monitoringu).
Na podstawie badań przeprowadzonych w 2007 roku, w otoczeniu kilku stacji bazowych telefonii komórkowej (Rzeszów, Mielec, Lubaczów) odnotowano podwyższone poziomy pól elektromagnetycznych (pomierzone wartości znacznie różniły się od średnich wartości mierzonych w województwie na obszarach, gdzie zlokalizowane są tego typu obiekty). Podwyższone poziomy pól elektromagnetycznych występowały również w otoczeniu radiowo-telewizyjnej stacji nadawczo-odbiorczej w Czarnorzekach. Biorąc pod uwagę kryterium terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych stwierdza się przekroczenia wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, wynoszącej dla tego kryterium 1 kV/m.
W przypadku pozostałych stacji bazowych telefonii komórkowej, w badaniach monitoringowych prowadzonych w miejscach dostępnych dla ludności, stwierdzono znacznie niższe od dopuszczalnych poziomy PEM.

W otoczeniu obiektów RESMAN nie zarejestrowano żadnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego. Pomierzone wartości składowej elektrycznej promieniowania elektromagnetycznego były równe 0 V/m.