Pola elektromagnetyczne w roku 2008

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE – omówienie wyników badań przeprowadzonych w 2008 roku

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w 2008 roku zasadniczej zmianie uległ w stosunku do lat wcześniejszych sposób prowadzenia badań monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
W latach 2005 – 2007 monitoring poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, ukierunkowany był na badanie potencjalnych oddziaływań źródeł promieniowania na środowisko i miał na celu potwierdzenie lub wykluczenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, eksponowanych na oddziaływanie źródeł w miejscach dostępnych dla ludności.
W związku z wejściem w życie w/w rozporządzenia oraz potrzebą intensyfikacji badań oraz śledzenia zmian poziomów pól elektromagnetycznych na różnych obszarach województwa, opracowany został nowy program monitoringu pól elektromagnetycznych, zawarty w Aneksie Nr 1 do „Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007 – 2009”.
Zgodnie z rozporządzeniem z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska, program badań poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa zakłada wykonanie pomiarów łącznie w 135 punktach pomiarowych w trzyletnim cyklu pomiarowym. W każdym z punktów pomiary powtarzane powinny być co 3 lata (w punktach zaplanowanych na rok 2007 w roku 2010, itd.). Badania prowadzić należy w miejscach dostępnych dla ludności na trzech rodzajach obszarów województwa, tj. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. oraz w pozostałych miastach i na terenach wiejskich. Dla trzyletniego cyklu pomiarów, na każdym z rodzajów obszarów wyznaczonych powinno być po 15 punktów pomiarowych, w których badania wykonywane będą raz w roku.
Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem, pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz.
Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2008 roku prowadzone były w ramach trzyletniego cyklu pomiarowego ustalonego na lata 2007 – 2009.
W związku z brakami legislacyjnymi, dotyczącymi sposobu prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w 2007 roku, to jest pierwszym roku cyklu, nie było możliwe przeprowadzenie badań według nowego modelu. Wobec tego w latach 2008 i 2009 zostaną przeprowadzone badania z całego trzyletniego cyklu badawczego 2007 – 2009. Ma to na celu zapewnienie ciągłości badań poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze całego województwa, tak aby dane uzyskane w tych samych punktach pomiarowych w kolejnym cyklu badawczym 2010 – 2012, można było porównać z danymi uzyskanymi w badaniach prowadzonych w pierwszym cyklu badawczym. W następstwie tych ustaleń, sieć pomiarowa w 2008 roku została poszerzona o część obszarów, które miały zostać objęte badaniami w 2007 roku. W ramach trzech kategorii obszarów wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska, do badań w 2008 roku wytypowano 65 obszarów, na których w miejscach dostępnych dla ludności zlokalizowano po jednym punkcie pomiarowym.
Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego (parametr charakteryzujący oddziaływanie pól elektromagnetycznych) dla zakresu częstotliwości 3 MHz do 300 MHz, wynosi 7 V/m.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na wyznaczonych obszarach województwa. Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zarejestrowano w mieście Rzeszowie na osiedlu Śródmieście i wyniosła ona 0,73 V/m przy wartości dopuszczalnej 7V/m.
Najniższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego odnotowano w mieście Jarosławiu na osiedlu Armii Krajowej i wyniosła ona 0,07 V/m.
Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w poszczególnych kategoriach obszarów województwa w 2008 roku wyniosły odpowiednio:

  • dla centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. – 0,272 V/m,
  • dla pozostałych miast – 0,206 V/m,
  • dla obszarów wiejskich – 0,122 V/m.

Szczegółowy wykaz obszarów województwa podkarpackiego, na których w 2008 roku prowadzono badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz wyniki tych badań, przedstawiono w poniższej tabeli: