Pola elektromagnetyczne w roku 2009

Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2009 r.

Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2009 roku przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2007.221.1645). Pomiary promieniowania elektromagnetycznego na obszarze województwa prowadzone były w ramach trzyletniego cyklu pomiarowego ustalonego na lata 2007 – 2009.
Badania w 2009 roku wykonano w 70 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności, na trzech kategoriach obszarów województwa:

  • w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys.,
  • w pozostałych miastach,
  • na obszarach wiejskich.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.2003.192.1883). W miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na wyznaczonych obszarach województwa. Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zarejestrowano w mieście Lubaczowie na osiedlu Jagiellonów i wyniosła ona 0,71 V/m
(+/-0,142 V/m).
Najniższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącą 0,11 V/m (+/- 0,022 V/m), zarejestrowano na obszarze wsi Bukowsko, Kamień i Raniżów.
Zaznaczyć należy, ze na wielu obszarach w województwie, głównie na obszarach wiejskich, poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,1 V/m, to jest od dolnej granicy zakresu pomiarowego sondy.
Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego dla poszczególnych rodzajów obszarów województwa osiągnęły następujące poziomy:

  • w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. – 0,249 [V/m]
  • w pozostałych miastach – 0,228 [V/m],
  • na obszarach wiejskich – 0,076 [V/m].

Szczegółowy wykaz obszarów województwa podkarpackiego, na których w 2009 roku prowadzono badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz wyniki badań, przedstawiono w tabeli. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na mapie.