Pola elektromagnetyczne w roku 2010

Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2010 r.

W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, Poz. 1645).

Badania zostały wykonane w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności, na trzech kategoriach obszarów województwa:

  • w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys.,
  • w pozostałych miastach,
  • na obszarach wiejskich.
Podstawą oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, Poz. 1883).
Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m.
Analiza wyników przeprowadzonych badań nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na wyznaczonych obszarach województwa.
Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zarejestrowano w mieście Przemyślu na osiedlu Garbarze (0,6 V/m +/- 0,12 V/m) oraz na osiedlu Budy Małe (0,5 V/m +/- 0,1 V/m).
Na pozostałych obszarach w województwie poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,4 V/m, to jest od progu czułości sondy pomiarowej.
W związku z powyższym należy przyjąć, że na poszczególnych rodzajach obszarów województwa podkarpackiego średnie poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku były niższe od progu czułości sondy pomiarowej.
Szczegółowy wykaz obszarów województwa podkarpackiego, na których w 2010 r. prowadzono badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz wyniki badań, przedstawiono w tabeli. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na mapie.