Pola elektromagnetyczne w roku 2011

Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2011 r.

W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie kontynuował badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2010-2012”.

Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, Poz. 1645).

Badania zostały wykonane w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach województwa:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys.,
 2. w pozostałych miastach,
 3. na terenach wiejskich.

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, Poz. 1883).

Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m.

Analiza wyników pomiarów uzyskanych w 2011 r. nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na wyznaczonych obszarach województwa.

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano na następujących obszarach:

 1. Miasto Rzeszów, osiedle Śródmieście, rejon ul. Przesmyk (0,65 V/m +/- 0,13 V/m),
 2. Miasto Krosno, osiedle Śródmieście, rejon ul. Rynek (0,65 V/m +/- 0,13 V/m)
 3. Miasto Tarnobrzeg, osiedle Serbinów, rejon ul. M. Dąbrowskiej (0,56 V/m +/- 0,11 V/m),
 4. Lubaczów, osiedle Jagiellonów, rejon ul Jagiellonów (0,51 V/m +/- 0,1 V/m),
 5. Mielec, osiedle Niepodległości, rejon ul. Solskiego (0,5 V/m +/- 0,1 V/m),
 6. Miasto Przemyśl, osiedle Bakończyce, rejon ul .Bakończyckiej (0,49 V/m +/- 0,1 V/m),
 7. Miasto Tarnobrzeg, osiedle Piastów, rejon ul. Dąbrówki (0,42 V/m +/- 0,08 V/m),
 8. Miasto Rzeszów, osiedle Gen. Andersa, rejon ul. Rudnickiego (0,41 V/m +/- 0,08 V/m).

Na pozostałych obszarach w województwie poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,4 V/m, to jest od progu czułości sondy pomiarowej.

Szczegółowy wykaz obszarów województwa, na których w 2011 r. prowadzono badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz wyniki badań, przedstawiono w tabeli. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na mapie.