Pola elektromagnetyczne w roku 2012

Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2012 r.

W 2012 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2010-2012”.

Badania poziomów niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, Poz. 1645).

Badania zostały wykonane w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach województwa:

  1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys.,
  2. w pozostałych miastach,
  3. na terenach wiejskich.

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, Poz. 1883).

Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m.

Na podstawie analizy wyników pomiarów uzyskanych w 2012 r. nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na wyznaczonych obszarach województwa.

Średnie poziomy pól elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów w województwie wyniosły:

  1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (0,215 V/m +/- 0,043 V/m),
  2. w pozostałych miastach (0,217 V/m +/- 0,043 V/m),
  3. na terenach wiejskich (< 0,4 V/m – „poniżej progu czułości sondy pomiarowej).

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w następujących miejscowościach:

  1. Miasto Przemyśl, osiedle Pogórze – Zniesienie (0,43 V/m +/- 0,09 V/m),
  2. Miasto Jarosław, osiedle Jagiellonów(0,45 V/m +/- 0,09 V/m)

Na pozostałych obszarach w województwie poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,4 V/m, to jest od progu czułości sondy pomiarowej.

Zgodnie z Art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:

1) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

2) miejsc dostępnych dla ludności.

W związku z brakiem przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarach województwa objętych badaniami realizowanymi w ramach Państwowego monitoringu środowiska, WIOŚ w Rzeszowie rejestru o którym mowa powyżej nie prowadzi.

Szczegółowy wykaz obszarów województwa, na których w 2012 r. przeprowadzono badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz wyniki badań, przedstawiono
w tabeli. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku.