Pola elektromagnetyczne w roku 2015

Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2015 r.

Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2015 r. zostały wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015”.

Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, Poz. 1645).

Badania zostały wykonane w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach województwa:

1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej  do 50 tys. (15 punktów pomiarowych);
2. w pozostałych miastach (15 punktów pomiarowych);
3. na terenach wiejskich (15 punktów pomiarowych).

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, Poz. 1883).

Zgodnie z rozporządzeniem (2003), w miejscach dostępnych dla ludności, wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7 [V/m].

Średnie poziomy pól elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów w województwie wyniosły:

1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (0,231 [V/m]);
2. w pozostałych miastach (0,218 [V/m]);
3. na terenach wiejskich (0,2 [V/m]).

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby obliczenia średnich poziomów pól elektromagnetycznych w danej kategorii obszarów, w przypadku wartości mniejszych od wartości progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]), jako wynik przyjęto połowę wartości progu czułości sondy, to jest wartość 0,2 [V/m].

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w następujących miejscowościach:

1. Jarosław, osiedle Jagiellonów, ul. Jagiellonów (0,47 [V/m] +/- 0,26 [V/m]),
2. Przemyśl, osiedle Zniesienie, ul. Pasteura (0,45 [V/m] +/- 0,25 [V/m]),
3. Rzeszów, osiedle Paderewskiego, ul. Paderewskiego (0,42 [V/m] +/- 0,23 [V/m]).

Na pozostałych obszarach w województwie objętych monitoringiem w 2015 roku, poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,4 V/m, to jest od dolnego progu czułości sondy pomiarowej.

Zgodnie z Art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:

1. terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
2. miejsc dostępnych dla ludności.

Na podstawie analizy wyników pomiarów uzyskanych w 2015 r. nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na wyznaczonych obszarach województwa.

Ponadto WIOŚ w Rzeszowie w 2015 roku nie prowadził pomiarowo PEM w ramach działalności kontrolnej.

W związku z powyższym w 2015 roku na obszarze województwa podkarpackiego nie zidentyfikowano terenów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Szczegółowy wykaz obszarów województwa, na których w 2015 r. przeprowadzono badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz wyniki tych badań, przedstawiono w tabeli. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku.

Sporządził:
Tomasz Rybak
Wydział Monitoringu Środowiska

Rzeszów, 2015-03-02