POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W ROKU 2017

Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2017 roku.

Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2017 r. zostały wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020”.

Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645).

Badania zostały wykonane w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach województwa:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (15 punktów pomiarowych);
 2. w pozostałych miastach (15 punktów pomiarowych);
 3. na terenach wiejskich (15 punktów pomiarowych).

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

Zgodnie z rozporządzeniem (2003), w miejscach dostępnych dla ludności, wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7 [V/m].

Średnie poziomy pól elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów w województwie wyniosły:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (0,289 [V/m]);
 2. w pozostałych miastach (0,293 [V/m]);
 3. na terenach wiejskich (0,2 [V/m]).

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby obliczenia średnich poziomów pól elektromagnetycznych w danej kategorii obszarów, w przypadku wartości mniejszych od wartości progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]), jako wynik przyjęto połowę wartości progu czułości sondy, to jest wartość 0,2 [V/m].

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w następujących miejscowościach:

 1. Lubaczów, ul. Jagiellonów 8 (0,98 [V/m] +/- 0,33 [V/m]),
 2. Rzeszów, ul. Zamkowa 13 (0,64 [V/m] +/- 0,22 [V/m]),
 3. Jarosław, ul. Opolska 12 (0,61 [V/m] +/- 0,21 [V/m]),
 4. Krosno, ul. Rynek 5 (0,58 [V/m] +/- 0,2 [V/m]),
 5. Mielec, ul. Pisarska 23 (0,48 [V/m] +/- 0,16 [V/m]),
 6. Przemyśl, ul. Rynek (0,43 [V/m] +/- 0,15 [V/m]),
 7. Tarnobrzeg, ul. M. Dąbrowskiej 3 (0,4 [V/m] +/- 0,14 [V/m]).

Na pozostałych obszarach w województwie objętych monitoringiem w 2017 r., poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,4 V/m, to jest od dolnego progu czułości sondy pomiarowej.

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:

 1. terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
 2. miejsc dostępnych dla ludności.

Na podstawie analizy wyników pomiarów uzyskanych w 2017 r. nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na wyznaczonych obszarach województwa.

Wyniki pomiarów przeprowadzonych w 2017 r. w ramach działalności kontrolnej WIOŚ w otoczeniu instalacji emitujących PEM w 2 miejscowościach (Padew Narodowa, ul. Jaśminowa 6, Padew Narodowa, ul. Szeroka 13, Świlcza 134), również nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów PEM.

W związku z powyższym w 2017 r. na obszarze województwa podkarpackiego nie zidentyfikowano terenów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Szczegółowy wykaz obszarów województwa objętych monitoringiem PEM w 2017 r. wraz z wykazem punktów pomiarowych oraz wynikami badań przedstawiono w tabeli. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku.

Sporządził:
Tomasz Rybak
Wydział Monitoringu Środowiska
Rzeszów, 2018-03-20