POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W ROKU 2018

Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2018 roku.

Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2018 r. zostały wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020”.

Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645).

Badania zostały wykonane w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach województwa:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (15 punktów pomiarowych);
 2. w pozostałych miastach (15 punktów pomiarowych);
 3. na terenach wiejskich (15 punktów pomiarowych).

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

Zgodnie z rozporządzeniem (2003), w miejscach dostępnych dla ludności, wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7 [V/m].

Średnie poziomy pól elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów
w województwie wyniosły:

 1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. (0,38 [V/m]);
 2. w pozostałych miastach (0,49 [V/m]);
 3. na terenach wiejskich (0,18 [V/m]).

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w następujących miejscowościach:

 1. Rzeszów, ul. Paderewskiego 3e (1,05 [V/m] +/- 0,36 [V/m]),
 2. Tarnobrzeg, ul. 11 listopada 12 (1,03 [V/m] +/- 0,35 [V/m]),
 3. Brzozów, Plac Grunwaldzki 2 (0,91 [V/m] +/- 0,31 [V/m]),
 4. Dębica, ul. Wagnera 4 (0,88 [V/m] +/- 0,30 [V/m]),
 5. Tarnobrzeg, ul. Podleśna 47 (0,80 [V/m] +/- 0,27 [V/m]),
 6. Jarosław, ul. Jagiellonów 1 (0,65 [V/m] +/- 0,22 [V/m]),
 7. Mielec, ul. Zwycięstwa 28 (0,61 [V/m] +/- 0,21 [V/m]),
 8. Rzeszów, ul. Jaśminowa 1 (0,59 [V/m] +/- 0,20 [V/m]),
 9. Przemyśl, ul. Zielińskiego 8 (0,55 [V/m] +/- 0,19 [V/m]),
 10. Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 9 (0,55 [V/m] +/- 0,19 [V/m]).

Na pozostałych obszarach w województwie objętych monitoringiem w 2018 r., poziomy pól elektromagnetycznych zawierały się w przedziale 0,11 – 0,47 [V/m].

Na podstawie analizy wyników pomiarów uzyskanych w 2018 r. nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na wyznaczonych obszarach województwa.

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:

 1. terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
 2. miejsc dostępnych dla ludności.

W 2018 r. na obszarze województwa podkarpackiego nie zidentyfikowano terenów
z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Szczegółowy wykaz obszarów województwa objętych monitoringiem PEM w 2018 r.
wraz z wykazem punktów pomiarowych oraz wynikami badań przedstawiono
w tabeli. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku.