RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie, ul. gen. Mariana Langiewicza 26. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@wios.rzeszow.pl oraz listownie na adres podany, jako adres siedziby firmy.
 2. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy analizę ryzyka w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych uwzględniając stosowane przez nas zabezpieczenia. Aktualnie stosujemy sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostęp do posiadanych informacji tak, aby zagwarantować przetwarzanie danych zgodne z obowiązującym prawem oraz z dobrymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jak również w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, lub innym podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów ustawowych i statutowych, w tym realizującym wsparcie techniczne.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) lub do organizacji międzynarodowych oraz nie zamierza wykorzystywać danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Kategorie zbieranych danych osobowych

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

 1. Dane osobowe pracowników: dane te przetwarzamy w celu zatrudnienia w oparciu o przepisy min. ustawy Kodeks pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dane te przechowujemy, tak długo jak nakazują przepisy prawa.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy: dane te przetwarzamy w celu rekrutacji w oparciu o zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Dane przechowywane są 3 miesiące od zakończenia naboru.
 3. Dane osobowe stażystów, praktykantów, wolontariuszy: dane te przetwarzamy w celu realizacji stażu, praktyki, wolontariatu w WIOŚ w Rzeszowie w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgody osoby, której dane dotyczą. Dane te przechowujemy, tak długo jak nakazują przepisy prawa.
 4. Dane osobowe zebrane w związku z działalnością kontrolną: dane zebrane podczas kontroli oraz w toku prowadzonych postepowań administracyjnych przetwarzamy w celu realizacji zadań ustawowych Inspekcji Ochrony Środowiska w oparciu o przepisy m.in. ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Dane te przechowujemy, tak długo jak nakazują przepisy prawa.
 5. Dane osobowe wnioskodawców: dane te przetwarzamy w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane te przechowujemy, tak długo jak nakazują przepisy prawa.
 6. Dane osób korzystających z biblioteki WIOŚ w Rzeszowie: dane te przetwarzamy w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych WIOŚ w Rzeszowie w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Dane te przechowujemy do czasu zwrotu pozycji bibliotecznej.
 7. Dane osób składających skargę, wniosek, petycję: dane te przetwarzamy w celu rozpatrzenia skargi/wniosku/petycji w oparciu o ustawę Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach. Dane te przechowujemy, tak długo jak nakazują przepisy prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane w związku z windykacją należności i egzekucją administracyjną: dane te przetwarzamy w celu dochodzenia roszczeń, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dane te przechowujemy, tak długo jak nakazują przepisy prawa.
 9. Dane osobowe kontrahentów i osób wskazanych do realizacji umów: dane te przetwarzamy w celu realizacji umowy w oparciu o przepisy m.in. ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Dane te przechowujemy, tak długo jak nakazują przepisy prawa.
 10. Monitoring wizyjny obiektów: dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój prawnie usprawiedliwiony cel. Nagrania przechowujemy przez okres 15 dni, a nagrania nie przekazujemy żadnym innym odbiorcom.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, bez ich podania nie będzie można realizować ww. celów

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły prawne przeciwskazania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),
 5. przenoszenia danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową,
 6. uzyskania dostępnych informacji o źródle pozyskania danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której one dotyczą, w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi ustandaryzowaliśmy formularz, za pomocą, którego możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku. Jego prawidłowe uzupełnienie umożliwi nam szybką realizację zapytania.

Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: iod@wios.rzeszow.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnionej do odbioru danych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

Niniejszy obowiązek informacyjny obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13-14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym obowiązku informacyjnym, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.