Wzory dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu Gminy/Powiatu z uiszczaniem kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu Podmiotu z uiszczaniem kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska.