Interwencja oraz kontrola inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rz. Jasiołki w m. Dukla

W dniu 18.08.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zanieczyszczeniu rz. Jasiołki, udali się na miejsce. Oględzinom poddano lewy brzeg rz. Jasiołka na odcinku o długości ok. 250 m. Powyżej wylotu burzowego kanalizacji ogólnospławnej woda miała naturalny charakter, brak było uciążliwości zapachowych. Woda w rzece przy wylocie kolektora burzowego tworzyła tzw. zastoisko wody o rdzawym zabarwieniu. W tym miejscu wyczuwalne były uciążliwości zapachowe. W odległości około 100 m poniżej wylotu kolektora burzowego, na lewym brzegu rzeki umiejscowiony jest wylot kanalizacyjny ścieków oczyszczonych odpływających z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dukli. Ścieki wypływające z wylotu kolektora powodowały widoczną zmianę mętności i zabarwienia wody. Na odcinku ok. 50 m poniżej wylotu kolektora nie stwierdzono innych wylotów kanalizacyjnych przy lewym brzegu rz. Jasiołka. Nie stwierdzono śniętych ryb w rzece.

Na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Rzeszowie, dokonali poboru próbek ścieków odpływających wylotem kanalizacyjnym z oczyszczalni ścieków w Dukli oraz próbki wody z rz. Jasiołki, powyżej i poniżej miejsca wprowadzania ścieków.

Tego samego dnia inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle rozpoczęli kontrolę interwencyjną Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. Wyniki kontroli będą znane po zakończeniu działań kontrolnych.

O zdarzeniu poinformowano Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Dwóch mężczyzn idzie wzdłuż potoku, mężczyzna z tyłu niesie wiadro i narzędzie do pobierania wody

Fot. 1. Oględziny oraz pobór próbek wody rz. Jasiołki w dniu 18.08.2023 r. (foto. WIOŚ w Rzeszowie)

 

Widok płynącego zanieczyszczonego potoku

Fot 2. Oględziny oraz pobór próbek wody rz. Jasiołki w dniu 18.08.2023 r. (foto. WIOŚ w Rzeszowie)

 

Inspektor WIOŚ stoi na wpływającą do potoku zanieczyszczoną wodą

Fot 3. Oględziny oraz pobór próbek wody rz. Jasiołki w dniu 18.08.2023 r. (foto. WIOŚ w Rzeszowie)

 

Inspektor WIOŚ stoi nad rzeką z wiadresm i narzędziem do poboru wody

Fot 4. Oględziny oraz pobór próbek wody rz. Jasiołki w dniu 18.08.2023 r. (foto. WIOŚ w Rzeszowie)