KLASYFIKACJA STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO, STANU CHEMICZNEGO I STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH RZECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2017 R.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził klasyfikację i ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych badanych w 2017 r. W ramach realizacji programu monitoringu wód powierzchniowych województwa podkarpackiego, którego szczegółowy zakres został określony w Programie państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016-2020, zmienionym Aneksem Nr 2, w 2017 r. zostały wykonane badania wód rzek i zbiorników zaporowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz wskaźników chemicznych. Wykonano klasyfikację poszczególnych elementów jakości wód powierzchniowych, klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego, klasyfikację stanu chemicznego oraz ocenę stanu badanych jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych.

Od 2016 r. nastąpiły istotne zmiany w sposobie klasyfikacji fizykochemicznych elementów jakości wód powierzchniowych. Dotychczasowy system jednolitych wartości granicznych klas dla wszystkich wód płynących został zastąpiony nowym, w którym każdy typ ma własny zestaw wartości granicznych klas.

W 2017 r. w klasyfikacji i ocenie stanu wód powierzchniowych odstąpiono od stosowania zasady dziedziczenia wyników klasyfikacji wskaźników jakości wód, czyli uwzględniania w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i klasyfikacji stanu chemicznego wyników klasyfikacji wskaźników z lat ubiegłych.

Z dniem wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, tj. od 1 stycznia 2018 r., zmianom uległy obowiązki Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ocen spełnienia warunków dodatkowych wynikających z objęcia jednolitych części wód powierzchniowych obszarem chronionym. Inspekcja Ochrony Środowiska od tego dnia nie wykonuje ocen obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie oraz jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Prezentacja wyników klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za 2017 r. w województwie podkarpackim w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej jest dostępna na stronie internetowej pod adresem:

https://wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/jakosc-wod-w-rzekach/w-2017-roku/

Autor: Jolanta Nawrot
Data wytworzenia: 29.06.2018 r.