Kompleksowe opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie oceny stanu wód powierzchniowych

Ukazało się opracowanie pt. „Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń” będące podsumowaniem działań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie monitoringu i oceny stanu wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w cyklu gospodarowania wodami 2010-2015.

Celem pracy była identyfikacja najważniejszych zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych w województwie poprzez szczegółową analizę presji punktowych źródeł zanieczyszczeń wód i poprzez szczegółową prezentację i analizę wyników oceny stanu wód w odniesieniu do zlewni głównych rzek regionu (rzeki: Wisła, Wisłoka, Wisłok, San) oraz zlewni rzek Bug i Dniestr.

Opracowanie jest pierwszą publikacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która w tak szerokim zakresie prezentuje wyniki monitoringu i oceny stanu wód powierzchniowych w województwie i identyfikuje najważniejsze ich zagrożenia.

Informacje zebrane w tym kompleksowym opracowaniu mogą stanowić cenne źródło danych dla organów administracji rządowej, samorządowej, służb ochrony środowiska w regionie, instytucji naukowych i jednostek oświatowych, przedsiębiorców, a także dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Publikacje-Opracowania o stanie środowiska-WIOŚ Rzeszów.

op_wp op_wp2

Autor: Tomasz Rybak
08.02.2017 r.