Komunikat dotyczący nowych przepisów w zakresie nielegalnego handlu drewnem

29 maja 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 671) dostosowująca prawo krajowe do rozporządzenia Rady (WE) Nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. U. L 347/1 z 30.12.2005) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. U. L 295/23 z 12.11.2010).

Nowelizacja ustanawia m.in. sankcje za wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna, lub produktów z drewna oraz za niestosowanie „systemu zasad należytej staranności” przy wprowadzaniu do obrotu drewna lub produktów z drewna. Administracyjne kary pieniężne, które maksymalnie mogą wynieść nawet 200 tys. zł. wymierzać będą, w drodze decyzji, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.

Wpływy z tytułu kar stanowić będą dochód budżetu państwa. Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględniał będzie: rodzaj, zakres i skutki naruszenia przepisów, wartość drewna, a także dotychczasową działalność podmiotu.

W nowelizacji ustawy przewidziano również możliwość odstąpienia od wymierzania administracyjnej kary pieniężnej i umorzenie postępowania, jeśli do naruszenia przepisów doszło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 08.06.2015 r.