KOMUNIKAT O WYSTĄPIENIU W DNIU 1.07.2019 r. ALERTU POZIOMU II DLA OZONU

W dniu 1.07.2019 r. o godz. 16:00 czasu lokalnego na stacji przy ul. Biernackiego w Mielcu zanotowano stężenie ozonu przekraczające 180 ug/m3 (poziom informowania). Wartość stężenia ozonu na stacji w Mielcu wyniosła 182 ug/m3. Obszar objęty wysokimi stężeniami ozonu: miasto Mielec, gminy: Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Czermin, Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy. Wysokie stężenia ozonu mogą utrzymywać się w kolejnych godzinach popołudniowych w dniu 1 lipca 2019 r.

Dostępne prognozy meteorologiczne i prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem nad Polską nie wskazują na utrzymywanie się wysokich stężeń ozonu w kolejnych dniach.

Poziom Alertu Alert poziomu II – godzinowe stężenie ozonu w przedziale 

180 – 239 µg/m3.

Data przekroczenia 1.07.2019 r.
Obszar województwo podkarpackie: miasto Mielec, gminy: Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Czermin, Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy
Wartość stężenia ozonu

w µg/m3

Wartość stężenia ozonu o godz. 16:00  czasu lokalnego na stacji w Mielcu przy ul. Biernackiego wyniosła 182 µg/m3.
Źródło informacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Przyczyny Występowanie warunków meteorologicznych sprzyjających tworzeniu się ozonu przyziemnego (utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie, brak opadów)
Przewidywany czas
trwania przekroczenia
Stężenie powyżej  180 µg/m3 wystąpiło o godz. 16:00 czasu lokalnego. Wysokie stężenia ozonu mogą utrzymywać się w kolejnych godzinach popołudniowych w dniu 1 lipca 2019 r.

Dostępne prognozy meteorologiczne i prognozy zanieczyszczenia
powietrza ozonem nad Polską nie wskazują na utrzymywanie się wysokich stężeń ozonu w kolejnych dniach.

Grupy ludności
wrażliwe na przekroczenie
Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę oskrzelowa, przewlekłe choroby płuc
Działania zapobiegawcze Ograniczanie emisji substancji sprzyjających tworzeniu się ozonu przyziemnego poprzez:

1.  w miarę możliwości wspólne podróżowanie lub  korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej;

2.  bieżące korzystanie przez kierujących pojazdami i w planowaniu podróży z dostępnych systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach;

3.  ograniczenie do niezbędnego minimum używania spalinowego sprzętu budowlanego;

4.  ograniczenie do niezbędnego minimum prac z wykorzystaniem spalinowego sprzętu ogrodniczego;

5.  ograniczenie do niezbędnego minimum prac na otwartej przestrzeni z wykorzystaniem materiałów i surowców na bazie rozpuszczalników;

6.  bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w piecach domowych i na otwartej przestrzeni. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu;

7.  śledzenie:

–  prognoz poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie Głównego

   Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

– komunikatów na stronie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczących poziomów stężeń ozonu przyziemnego w województwie podkarpackim pod adresem: http://czk.rzeszow.uw.gov.pl/index.php/oik.

 

Osoby należące do wskazanych grup ryzyka powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu. Pozostałym zaleca się rozważenie ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Uwagi Mapa monitoringu jakości powietrza dostępna jest na stronie http://powietrze.gios.gov.pl, http://stacje.wios.rzeszow.pl/ natomiast prognozy stanu jakości powietrza na: http://powietrze.gios.gov.pl/, http://powietrze.podkarpackie.pl/

 

Sporządziła: Beata Michalak – RWMŚ w Rzeszowie
Data: 02.07.2019 r.