KOMUNIKAT O WYSTĄPIENIU W DNIU 20.01.2019 r. ALERTU POZIOMU II

KOMUNIKAT O WYSTĄPIENIU W DNIU 20.01.2019 r. ALERTU POZIOMU II
Poziom Alertu Alert poziomu II – dobowe stężenie pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3.
Data przekroczenia 20.01.2019 r.
Obszar Na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ:
miasto Dębica
Wartość stężenia pyłu

w µg/m3

Wartość dobowego stężenia pyłu PM10 na stacji  w Dębicy wyniosła 243 µg/m3.
Źródło informacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Przyczyny Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne)
Przewidywany czas
trwania przekroczenia
W dniu 21.01.2019 r. spodziewane jest utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury, bardzo słaby wiatr) na przeważającym obszarze regionu a tym samym możliwy jest znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie całego województwa. Prognozy meteorologiczne serwisu pogodowego IMGW-PIB na dni 22-23.01.2019 r. wskazują na utrzymywanie się podobnych do obecnych warunków meteorologicznych mogących skutkować kumulowaniem się zanieczyszczeń w powietrzu.

Wojewódzkie prognozy zanieczyszczenia powietrza na 21-23.01.2019 r. (opublikowane w dniu 21.01.2019 r.) wskazują na możliwość utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10 na znacznych obszarach województwa w dniach 21-22.01.2019 r.

Grupy ludności
wrażliwe na przekroczenie
Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę oskrzelowa, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby układu krążenia (stany pozawałowe, zaburzenia rytmu serca)
Negatywne skutki zdrowotne Osoby należące do wskazanych grup ryzyka powinny ograniczyć czas przebywania  oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu. Pozostałym zaleca się rozważenie ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.
Działania zapobiegawcze 1.    Działania zapobiegawcze określone zostały w  Planach Działań Krótkoterminowych, stanowiących integralne części Aktualizacji

Programów ochrony powietrza dla stref w województwie podkarpackim z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza

2.    Stosowanie się do zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 23 kwietnia 2018 r. wprowadzającej na obszarze województwa podkarpackiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 2498);

3.    Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w piecach domowych i na otwartej przestrzeni. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu;

4.    Śledzenie:

– aktualnych wyników pomiarów zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez stronę internetową https://stacje.wios.rzeszow.pl/  lub poprzez portal jakości powietrza GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current lub poprzez bezpłatną aplikację na telefony komórkowe: „Jakość powietrza w Polsce”,

–  prognoz poziomów zanieczyszczenia powietrza: prognozę krajową na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/, prognozę regionalną  na stronie Urzędu Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod adresem: http://powietrze.podkarpackie.pl/,

– ostrzeżeń na stronie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczących poziomów stężeń dobowych pyłu  PM10 w województwie podkarpackim pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/wczk/ostrzezenia/

Opracował Jolanta Ciba
Godzina i data godz. 8.00 dnia 21.01.2019 r.
SMS WCZK OSTRZEGA: ALERT POZIOMU II.

Dobowe stężenie pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 na terenie miasta Dębica.

Szczegóły na stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/wczk/ostrzezenia/

RSO
Uwagi Mapa monitoringu jakości powietrza dostępna jest na stronach http://powietrze.gios.gov.pl; http://stacje.wios.rzeszow.pl/ natomiast prognozy stanu jakości powietrza na stronach: http://powietrze.gios.gov.pl/, http://powietrze.podkarpackie.pl/