Komunikat w sprawie kompetencji w zakresie oceny wpływu na zdrowie i życie ludzi w środowisku zewnętrznym zagrożeń aerosanitarnych (bakteriologicznych i mykologicznych)

Ocena w środowisku zewnętrznym zagrożeń aerosanitarnych spowodowanych przez czynniki biologiczne (w tym bakteriologicznych i mykologicznych) w zakresie oceny na zdrowie i życie ludzi jest zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny oraz w szczególnych przypadkach państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wystąpić do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia – art. 12a ust. 3b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Komunikat opracowany został na podstawie ekspertyzy prawnej przygotowanej przez dra hab. Zbigniewa Bukowskiego prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zlecenie WIOŚ w Warszawie

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 15.01.2015 r.