Komunikat w sprawie nowych instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2014 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 334/18 z dnia 17 grudnia 2010 r.

Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), które na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) straciło moc z dniem wejścia w życie obecnie obowiązującego rozporządzenia, tj. z dniem 5 września 2014 r.

Nowe rozporządzenie wprowadza kilka nowych rodzajów działalności, które będą podlegać obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, zmianie uległ również opis niektórych rodzajów działalności objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Jednocześnie część instalacji nie będzie już objętych tym obowiązkiem

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, pozwolenia zintegrowane wydane dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz nie będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, pozostają w mocy na czas, na jaki zostały wydane, w zakresie, w jakim wymagają one uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 28 ust. 3 ww. ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, instalacje które były eksploatowane w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz nie były dotychczas objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ze względu na rodzaj prowadzonej w niej działalności, muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane najpóźniej do dnia 1 lipca 2015 r.