Komunikat w sprawie nowych zasad składania informacji o korzystaniu ze środowiska i wnoszeniu opłat

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedkładania marszałkowi województwa informacji o korzystaniu ze środowiska i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca roku następnego.

Zniesiony został obowiązek przekazywania informacji o korzystaniu ze środowiska wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Podmioty korzystające ze środowiska powinny przedłożyć informacje o korzystaniu ze środowiska za rok 2013 i wnieść opłatę w terminie do 31 marca 2014 r. tylko do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/297-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska

 

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-02-05