Komunikat w sprawie obowiązków samorządu terytorialnego w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza

Zarząd Województwa Podkarpackiego opracował Programy ochrony powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych, które zawierają kierunki i zakres działań zmierzające do poprawy jakości powietrza w regionie.

Sejmik Województwa Podkarpackiego odpowiednimi uchwałami przyjął do realizacji Programy ochrony powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych dla miasta Rzeszowa i strefy podkarpackiej (strefę podkarpacką stanowi obszar wszystkich powiatów i gmin województwa podkarpackiego z wyłączeniem miasta Rzeszowa).

W Programach ochrony powietrza wyznaczono zadania dla organów samorządu terytorialnego, którymi są:

  1. Podejmowanie decyzji administracyjnych dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł bytowo-komunalnych (np. zakaz spalania odpadów biodegradowalnych, zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące sposobu ogrzewania nowych obiektów).
  2. Opracowanie i wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na obszarze swojego działania administracyjnego.
  3. Realizowanie inwestycji dotyczących poprawy infrastruktury drogowej i obniżanie emisji pyłów z dróg przez czyszczenie ulic na mokro.
  4. Edukowanie ekologiczne mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji.

W Planach Działań Krótkoterminowych wyznaczono zadania dla organów samorządu terytorialnego, którymi są:

  1. Wyznaczenie obszarów z przeważającym indywidualnym ogrzewaniem węglowym i z dużą ilością kominków, które nie są jedynym źródłem ogrzewania (gdzie w razie potrzeby nasilone zostaną kontrole mieszkańców przez Straż Miejską lub Straż Gminną).
  2. Uzgodnienie z lokalnymi zarządcami transportu drogowego możliwości bezpłatnego transportu ludności w dniach alarmowych stężeń zanieczyszczeń powietrza (alert II i III stopnia).
  3. Powiadamianie o ogłoszeniu wystąpienia alarmowych stężeń zanieczyszczeń powietrza (alert II i III stopnia) lokalnego zarządcy dróg, Straży Miejskiej lub Straży Gminnej, Policji, dyrektorów placówek szkolno-opiekuńczych.
  4. Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy informacji dla mieszkańców o wystąpieniu i odwołaniu alertu II i III stopnia.

Programy ochrony powietrza wraz z Planami Działań Krótkoterminowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/srodowisko/ochrona_powietrza/rzeszowhttp://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/srodowisko/ochrona_powietrza/strefa_podkarpacka. (Linki prowadzą do stron znajdujących się na zewnętrznym serwerze, za którego działanie nie odpowiada WIOŚ Rzeszów.)

Zgodnie z art. 96a ustawy Prawo ochrony środowiska wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawuje nadzór w zakresie:

  1. terminowego uchwalenia Programów ochrony powietrza i Planów Działań Krótkoterminowych, wraz z analizą obowiązków nałożonych na organy i podmioty korzystające ze środowiska,
  2. wykonywania zadań określonych w Programach ochrony powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty.

W 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie wykona kontrole organów samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań określonych w Programach ochrony powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych.

Na podstawie art. 315a ustawy Prawo ochrony środowiska za niedotrzymanie ustawowego terminu uchwalania Programów ochrony powietrza i Planów Działań Krótkoterminowych i za niedotrzymanie terminów realizacji zadań określonych w Programach ochrony powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych organy samorządu terytorialnego podlegają karom pieniężnym w wysokości od 10 000zł do 500 000 zł.