Monitoring Wizyjny – Komunikat w sprawie przekazywania do WIOŚ informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, WIOŚ w Rzeszowie informuje, że art. 25 ust. 6a zmienionej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach określa podmioty obowiązane do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Ponadto, art. 25 ust. 6f zmienionej ustawy o odpadach określa, że w przypadku magazynowania lub składowania odpadów palnych (wymienionych w art. 25 ust. 6f pkt 1 – 8 ww. ustawy o odpadach), podmiot obowiązany jest do zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów, dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli tych miejsc.

Jak wynika z art. 25 ust. 6h zmienionej ustawy o odpadach, podmioty obowiązane zapewniają dostępność obrazu w czasie rzeczywistym, poprzez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

Ustawodawca przewidział dwa przypadki skorzystania przez Wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z tego dostępu, tj. w przypadku prowadzonej kontroli zarówno planowej, jak i pozaplanowej (na podstawie art. 9 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska) oraz w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 Kodeksu karnego albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 Kodeksu wykroczeń albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Mając powyższe na uwadze informujemy, że dane o których mowa w ww. przepisach, powinny zostać przekazane do WIOŚ w Rzeszowie w terminie do dnia 06.09.2019 r. bez wezwania.

Zaleca się dostarczenie informacji osobiście, lub za pomocą listu poleconego przesłanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Informacje dotyczące logowania należy zamieścić w drugiej, osobnej i zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

 

 

Powyższe wyjaśnienia mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.