Komunikat w sprawie sporządzania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 9 q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Termin przekazania sprawozdania do Marszałka Województwa Podkarpackiego i do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska upływa w dniu 31.03.2013r. Sprawozdanie należy przesłać na adresy:
– Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów.

Gmina, która przekaże po terminie roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do w/w organów podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z art. 9 z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Niezłożenie przez gminę sprawozdania o poziomach:
• recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów innymi metodami,
• ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków osiągnięcia wymaganych poziomów i podlega karze pieniężnej obliczonej zgodnie z art. 9 z ust. 2 i 9 x ust.3 w/w ustawy.

Wzór sprawozdania został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.