Komunikat w sprawie udostępniania informacji o środowisku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podlega opłatom. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie WIOŚ w Rzeszowie pobiera opłaty na podstawie szczegółowych stawek zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy z wnoszenia opłat za udostępnianie informacji o środowisku zwolnione są organy administracji rządowej i samorządowej.

Ponadto, zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska organy administracji rządowej oraz samorządowej, prowadzące rejestry, wykazy, pomiary, analizy i obserwacje stanu środowiska, są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania danych o stanie środowiska uzyskanych w trakcie ich działalności dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska.

Szczegółowe zasady udostępniania przez WIOŚ w Rzeszowie informacji o środowisku i jego ochronie, stawki opłat oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce „Informator Klienta” – „Dostęp do informacji” pod adresem: