Komunikat w sprawie usuwania śniegu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. Nr 115 z 2001 r., poz. 1229 z późn. zmianami/ zabrania się spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody.

Kto nie stosuje się do w/w zakazu, w myśl art. 194 pkt 4 ustawy Prawo wodne podlega karze grzywny.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960) obowiązuje od dnia 9 grudnia 2005 r. i określa rodzaje środków, jakie mogą być stosowane do zwalczania gołoledzi oraz warunki stosowania środków chemicznych.