KOMUNIKAT W SPRAWIE WYMAGANYCH POWIERZCHNI DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH STAŁYCH I PŁYNNYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z pkt. 1.4 ppkt 11 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243), podmioty prowadzące produkcję rolną w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, zobowiązani są dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Oznacza to m.in., że powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 miesięcy, a pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy.

Podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, powinni te wymagania spełniać już w dniu 31 grudnia 2021 r.

Należy zaznaczyć, że „Program działań …” nie narzuca materiałów, z których należy wykonać miejsca do przechowywania nawozów naturalnych. Muszą jednak spełniać warunek szczelności i nieprzepuszczalności dna oraz ścian, celem zabezpieczenia przed przedostawaniem się odcieków z nawozów do wód lub gruntu. Ponadto zbiorniki na nawozy naturalne płynne powinny posiadać przykrycie.

Nadmienić również należy, że zgodnie z art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn zm.), niespełnienie tego obowiązku skutkować będzie wydaniem przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji nakładającej opłatę za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 tj. niezgodnie z „Programem działań …”. Maksymalne stawki opłaty określone zostały w art. 109 ust. 5 ustawy Prawo Wodne, przy czym aktualną wysokość maksymalnej stawki opłaty ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, (M.P. z 2022 r. poz. 909), maksymalna wysokość opłaty za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami „Programu działań …”, wynosi 3456,33