Komunikat w sprawie zbliżającego się terminu uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a także inne decyzje (pozwolenia na wytwarzanie odpadów) w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 23 stycznia 2016 r.

Pozwolenia zintegrowane wydane przed 23 stycznia 2013 r. zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Zgodnie z art. 41 aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach, prowadzenie zbierania i przetwarzania (odzysku, unieszkodliwiania) odpadów wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu ochrony środowiska (starosta, marszałek województwa, regionalny dyrektor ochrony środowiska), które wydaje się na wniosek posiadacza odpadów.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 do wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów, dołączyć należy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile decyzja taka jest wymagana.

Dodatkowo na  podstawie art. 41a cyt. ustawy o odpadach, od 1 stycznia 2016 r. zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów, będą wydawane po przeprowadzeniu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Procedura wymaga więc wymiany korespondencji co najmniej dwóch organów, co dodatkowo prowadzić może do wydłużenia czasu do uzyskania przedmiotowej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaleca podjęcie działań mających na celu uzyskanie „nowych” zezwoleń z wyprzedzeniem  daty 23 stycznia 2016 r.

Ponadto nadmienić należy, iż zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, po dniu 23.01.2016 r. skutkować będzie wymierzeniem przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach, administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł.