Komunikat w sprawie zestawień i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami za rok 2012

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania oraz przesyłania właściwym organom zbiorczych zestawień i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami za rok 2012. Do sporządzenia i składania powyższych sprawozdań za lata 2012 – 2014 stosuje się dotychczasowe wzory dokumentów oraz terminy, określone w przepisach szczegółowych.

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia w/w sprawozdań skutkuje administracyjną kara pieniężną w wysokości 500 zł, którą zgodnie z art. 200 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w drodze decyzji wymierza Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Rodzaj dokumentu Podstawa prawna Adresat Termin złożenia
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów art. 37 ust. 1 i 2 cyt. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
15.03.2013 r.
Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji(Dz. U. z 2005 Nr 25 poz. 202 ze zm.) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 15.03.2013 r.
Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji art. 30 ust. 1 i ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
e-mail: wraki@nfosigw.gov.pl

15.03.2013 r.
Informacja dotycząca zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji, w celu określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

15.03.2013 r.
Roczne sprawozdania dotyczące opakowań i produktów wprowadzonych na rynek krajowy oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu (OŚ-OP 1) art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 ze zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

31.03.2013 r.
Roczne sprawozdania o masie wytworzonych (OPAK-1), przywiezionych z zagranicy (OPAK-2) oraz wywiezionych za granicę opakowań i produktów w opakowaniach (OPAK-3) art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638 ze zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

31.03.2013 r.
Półroczne sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, oraz dotyczące gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495 ze zm.) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
15.03.2013 r. oraz 31.07.2013 r.
Roczne sprawozdanie, zawierające informację o wysokości należnej opłaty produktowej art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
15.03.2013 r.
Wykaz zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający sprzęt zawarł umowę o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu. art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
15.03.2013 r.
Roczne sprawozdania o ilości i masie baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju, oraz dotyczące gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 59 ust. 3 i art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach(Dz. U. 2009 nr 79 poz. 666 ze zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

15.03.2013 r.