Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) już obowiązuje!

Od 1 października 2015 r. obowiązuje Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) (KPOP). Jak pokazują wyniki rocznych ocen jakości powietrza, opracowywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, stan jakości powietrza w Polsce jest nadal niezadowalający. Dlatego celem Krajowego Programu jest poprawa jakości powietrza na terenie kraju, w szczególności na obszarach, gdzie przekroczone są standardy jakości powietrza. Zgodnie z założeniami KPOP poprawa jakości powietrza powinna nastąpić do poziomów wymaganych prawodawstwem Unii Europejskiej, transponowanych do polskiego porządku prawnego, a w perspektywie do roku 2030 do celów wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia.

KPOP2020W Krajowym Programie założono ramy czasowe realizacji działań: krótkoterminowe (do 2018 r.), średnioterminowe (do 2020 r.) i długoterminowe (do 2030 r.). Jednocześnie w ramach działań krótkoterminowych wyznaczono działania priorytetowe do natychmiastowej realizacji. W KPOP znajdują się:

  • harmonogram działań potrzebnych do osiągnięcia poprawy jakości powietrza w Polsce, w którym wskazano odpowiedzialne za ich realizację podmioty (na poziomie rządowym i samorządowym),
  • system monitorowania realizacji działań ujętych w KPOP,
  • możliwe źródła finansowania działań ujętych w KPOP (środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej).

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/e1dcdab8f1749936fd2ef53aefc3a7ba.pdf.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 01.10.2015 r.