Monitorowanie stanu środowiska przez WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

dzial_mon_13

W 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie rozpoczął realizację trzyletniego cyklu pomiarowego, którego zakres i harmonogram został określony w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”. Monitoring środowiska prowadzony był w ramach 4 podsystemów:

1) monitoringu powietrza:

W 2013 r. monitoring jakości powietrza prowadzony był na 10 stacjach pomiarowych. Na czterech stacjach prowadzono pomiary z zastosowaniem metod automatycznych w zakresie: SO2, NO, NO2, NOx, benzenu, O3, CO, pyłu PM10, PM2.5 i PM1.0. Metodami manualnymi na 9 stacjach mierzony był pył PM10 i PM2.5. Metale w pyle PM10 (As, Cd, Ni, Pb) oznaczane były na 4 stanowiskach pomiarowych. Zawartość benzo(a)pirenu w pyle PM10 oznaczano na 9 stanowiskach pomiarowych. Z wykorzystaniem metody pasywnej monitorowano jakość powietrza benzenem oraz uzupełniająco do metody automatycznej, dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu. Dodatkowo Inspektorat realizował pomiary formaldehydu i wybranych węglowodorów. Łącznie badaniami objęto 29 zanieczyszczeń.

2) monitoringu jakości wód powierzchniowych:

W 2013 r. badania wód powierzchniowych realizowane były w 65 punktach pomiarowo-kontrolnych, wyznaczonych w 57 jednolitych częściach wód powierzchniowych, w tym w: 30 punktach wyznaczonych w 27 naturalnych jednolitych częściach wód rzecznych, 33 punktach wyznaczonych w 28 silnie zmienionych jednolitych częściach wód rzecznych, 2 punktach wyznaczonych w 2 silnie zmienionych jednolitych częściach wód będących zbiornikami zaporowymi. Badania wód powierzchniowych prowadzone były w ramach monitoringu: diagnostycznego (7 punktów na obszarach ochrony siedlisk i gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie), operacyjnego (46 punktów), obszarów chronionych – wody na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych (29 punktów), obszarów chronionych – wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (17 punktów) i badawczego (2 punkty).

3) monitoringu hałasu:

W 2013 r. badania hałasu komunikacyjnego prowadzone były w 5 miejscowościach, w obrębie których ustalono sieć punktów pomiarowo-kontrolnych: Dukla (1 punkt), Jarosław (7 punktów), Nowy Żmigród (1 punkt), Mielec (7 punktów), Zarszyn (1 punkt). Łącznie badania prowadzone były w 17 punktach pomiarowo-kontrolnych. Badania monitoringowe obejmowały wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: równoważny poziom dźwięku dla pory dnia i nocy (LAeqD, LAeqN) i długookresowy średni poziom dźwięku (LDWN, LN).

4) monitoringu pól elektromagnetycznych:

W 2013 r. badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzone były w 45 punktach pomiarowych rozmieszczonych na trzech kategoriach obszarów w województwie:
– w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. (Rzeszów, Krosno, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola) – łącznie 15 punktów pomiarowych,
– w pozostałych miastach (Tarnobrzeg, Dębica, Jasło, Jarosław, Łańcut, Leżajsk, Lesko, Przeworsk, Ropczyce) – łącznie 15 punktów pomiarowych,
– na obszarach wiejskich (Czarna Górna, Cisna, Komańcza, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, Niebylec, Domaradz, Medyka, Wiązownica, Horyniec-Zdrój, Mogielnica, Ostrów, Majdan Królewski, Gorzyce, Harasiuki) – łącznie 15 punktów pomiarowych.

Wyniki badań i pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ gromadzone są w nadzorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie bazach danych i udostępniane na potrzeby organów administracji rządowej, samorządowej, statystyki publicznej, sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, a także na wniosek osób zainteresowanych stanem środowiska w regionie.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2013 r. sporządzone zostaną, w określonych ustawowo terminach, oceny poszczególnych komponentów środowiska, które dostępne będą na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce „Informacje o środowisku”.

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-02-11