Monitorowanie stanu środowiska przez WIOŚ w Rzeszowie w 2014 r.

W 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował badania stanu środowiska określone w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015” i Aneksie nr 1 do „Programu…”. Monitoring środowiska prowadzony był w ramach 4 podsystemów:

1. monitoringu powietrza:

Monitoring jakości powietrza prowadzony był na 10 stacjach pomiarowych. Pomiary z zastosowaniem metod automatycznych prowadzone były w zakresie: dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 i PM1.0, benzenu, ozonu i tlenku węgla. Pył PM10 i PM2.5 mierzony był również metodami manualnymi oraz oznaczany był także benzo(a)piren i metale (arsen, kadm, nikiel, ołów) w pyle PM10. Z wykorzystaniem metody pasywnej monitorowano jakość powietrza benzenem oraz uzupełniająco do metody automatycznej, dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu. Dodatkowo prowadzono pomiary innych substancji, dla których nie zostały określone poziomy dopuszczalne lub docelowe, biorąc pod uwagę specyficzne źródła zanieczyszczeń zlokalizowane w regionie (węglowodory, formaldehyd). Łącznie badaniami objęto 29 zanieczyszczeń.

2. monitoringu jakości wód powierzchniowych:

Badania wód powierzchniowych realizowane były w 58 punktach pomiarowo-kontrolnych, wyznaczonych w 50 jednolitych częściach wód powierzchniowych, w tym w: 25 punktach wyznaczonych w 21 naturalnych jednolitych częściach wód rzecznych, 30 punktach wyznaczonych w 27 silnie zmienionych jednolitych częściach wód rzecznych, 3 punktach wyznaczonych w 2 silnie zmienionych jednolitych częściach wód będących zbiornikami zaporowymi. Badania wód powierzchniowych prowadzone były w ramach monitoringu: diagnostycznego (7 punktów), operacyjnego (38 punktów), badawczego (3 punkty), monitoringu obszarów chronionych: wody na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych (25 punktów), wody przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych (1 punkt), wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia (17 punktów) oraz monitoringu diagnostycznego (8 punktów) i operacyjnego (3 punkty) obszarów ochrony siedlisk i gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

3. monitoringu hałasu:

Badania hałasu komunikacyjnego prowadzone były w 5 miejscowościach, w obrębie których ustalono sieć punktów pomiarowo-kontrolnych: Iwonicz-Zdrój (1 punkt), Jasło (6 punktów), Lubaczów (5 punktów), Polańczyk (1 punkt), Rymanów-Zdrój (1 punkt). Łącznie w 14 punktach pomiarowo-kontrolnych. Badania monitoringowe obejmowały wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: równoważny poziom dźwięku dla pory dnia i nocy (LAeqD, LAeqN) i długookresowy średni poziom dźwięku (LDWN, LN).

4. monitoringu pól elektromagnetycznych:

Badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzone były w 45 punktach pomiarowych rozmieszczonych na trzech kategoriach obszarów w województwie:
– w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. (Rzeszów, Krosno, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola) – łącznie 15 punktów pomiarowych,
– w pozostałych miastach (Tarnobrzeg, Dębica, Jasło, Jarosław, Łańcut, Leżajsk, Kolbuszowa, Lubaczów, Sanok) – łącznie 15 punktów pomiarowych,
– na obszarach wiejskich (Lutowiska, Solina, Zarszyn, Korczyna, Skołyszyn, Czudec, Nozdrzec, Jodłówka, Stary Dzików, Białobrzegi, Trzebownisko, Grodzisko Dolne, Żyraków, Gawłuszowice, Radomyśl nad Sanem) – łącznie 15 punktów pomiarowych.

Wyniki badań i pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ gromadzone są w nadzorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie bazach danych i udostępniane na potrzeby organów administracji rządowej, samorządowej, statystyki publicznej, sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, a także na wniosek osób zainteresowanych stanem środowiska w regionie.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2014 r. sporządzone zostaną, w określonych ustawowo terminach, oceny poszczególnych komponentów środowiska, które dostępne będą na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce „Informacje o środowisku”.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2.02.2015 r.