Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w latach 2014-2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził ocenę wyników badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w ramach cyklu pomiarowego 2014-2016.

Ocena nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Szczegółowy wykaz obszarów objętych monitoringiem PEM w latach 2014-2016 wraz z wykazem punktów pomiarowych oraz wynikami oceny jest dostępny na stornie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/pola-elektromagnetyczne/.

Sporządził:

Tomasz Rybak
Wydział Monitoringu Środowiska

Rzeszów, 2017-03-24