OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
RAPORT NA PODSTAWIE MAP AKUSTYCZNYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził „Ocenę stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych”. Raport opracowano w oparciu o strategiczne mapy akustyczne przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w trzeciej rundzie mapowania realizowanej do 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem powinni sporządzić mapy akustyczne w terminie do 1 stycznia 2017 r., starostowie do 30 czerwca 2017 r. Mapy sprawozdawane są do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska.

Mapy akustyczne stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem (POŚH).

W ramach trzeciej rundy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zgromadził mapy akustyczne dla Rzeszowa, dróg krajowych, dróg wojewódzkich, dróg Krosna i dróg Przemyśla. W opracowaniu uwzględniono także dane z lokalnej mapy akustycznej wykonanej przez WIOŚ w Rzeszowie przy zastosowaniu uproszczonych metod i procedur zgodnych metodycznie ze sposobami wykonania map obligatoryjnych.

Raport jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: 

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/opracowania-o-stanie-srodowiska/wios-rzeszow/

Autor: Anna Wcisło
Data wytworzenia: 29.06.2018 r.