Ocena wyników badań poziomu hałasu w środowisku w 2013 r

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r., sporządził ocenę wyników badań poziomów hałasu drogowego w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego.

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015” badaniami monitoringowymi poziomów hałasu objęte zostały rejony: Dukla, Jarosław, Nowy Żmigród, Mielec i Zarszyn,  w obrębie których ustalono sieć punktów referencyjnych.

Analiza przeprowadzonych pomiarów hałasu w 2013 r. wykazała, że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do:

  1. prowadzenia długookresowej polityki (LDWN, LN) we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren,
  2. ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeq D, LAeq N) w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych dla pory dnia i w 4 dla pory nocy nie odnotowano przekroczeń standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.

Na badanych obszarach, dla wyznaczonych wskaźników, nie odnotowano przekroczeń powyżej 10 dB.

Ze szczegółowymi wynikami badań na obszarze województwa w 2013 r. można się zapoznać pod adresem: [ link ]

Autor: Anna Wcisło
Data wytworzenia: 2014-03-28