Ocena wyników badań poziomu hałasu w środowisku w 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na podstawie badań przeprowadzonych w 2015 r., sporządził ocenę wyników badań poziomów hałasu drogowego w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego.

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015” badaniami monitoringowymi poziomów hałasu objęte zostały rejony: Dębicy, Przeworska, Tarnobrzega i Żurawicy, w obrębie których ustalono sieć punktów referencyjnych.

Analiza przeprowadzonych pomiarów hałasu w 2015 r. wykazała, że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do:

  1. prowadzenia długookresowej polityki (LDWN, LN) we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren,
  2. ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeqD, LAeqN) w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych dla pory dnia i w 5 dla pory nocy odnotowano przekroczenia standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.

Na badanych obszarach, dla wyznaczonych wskaźników, nie odnotowano przekroczeń powyżej 10 dB.

Ze szczegółowymi wynikami badań na obszarze województwa w 2015 r. można się zapoznać pod adresem:

http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/07/Halas_2015.pdf .

 

Autor: Anna Wcisło
Data wytworzenia: 2016-03-07