Ocena wyników badań poziomu hałasu w środowisku w 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na podstawie badań przeprowadzonych w 2016 r., sporządził ocenę wyników pomiarów poziomów hałasu drogowego i kolejowego w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego.

Badaniami monitoringowymi poziomów hałasu drogowego objęte zostały rejony: Głogowa Małopolskiego, Leska, Leżajska, Łączek, Przemyśla i Sokołowa Małopolskiego, w obrębie których ustalono sieć punktów referencyjnych. Badaniami monitoringowymi poziomów hałasu kolejowego objęta została linia kolejowa Nr 68 (granica wojewódzka – Przeworsk).

Analiza przeprowadzonych pomiarów hałasu w 2016 r. wykazała, że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do:

  1. prowadzenia długookresowej polityki (LDWN, LN)
  • dla hałasu drogowego w 2 punktach pomiarowych dla LDWN i 1 punkcie dla LN stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren,
  1. ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeqD, LAeqN)
  • dla hałasu drogowego w 15 punktach pomiarowych dla pory dnia i dla pory nocy odnotowano przekroczenia standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. W pozostałych punktach nie stwierdzono przekroczeń.
  • dla hałasu kolejowego w 1 punkcie pomiarowym dla pory dnia i 2 punktach pomiarowych dla pory nocy odnotowano przekroczenia standardów akustycznych
    w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. W pozostałych punktach nie stwierdzono przekroczeń.

Na badanych obszarach, dla wyznaczonych wskaźników, nie odnotowano przekroczeń powyżej 10 dB.

Ze szczegółowymi wynikami badań na obszarze województwa w 2016 r. można się zapoznać pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/07/w_halas2016.pdf

 
Autor: Anna Wcisło
Data wytworzenia: 2017-04-04