Ocena wyników badań poziomu hałasu w środowisku w 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na podstawie badań przeprowadzonych w 2017 r., sporządził ocenę wyników pomiarów poziomów hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego.

Badaniami monitoringowymi poziomów hałasu drogowego objęte zostały rejony: Brzozowa, Horyńca – Zdroju, Pilzna, Sanoka, Stalowej Woli i Zaklikowa w obrębie, których ustalono sieć punktów referencyjnych. Badaniami monitoringowymi poziomów hałasu kolejowego objęta została linia kolejowa Nr 71 (Ocice – Rzeszów), zaś hałasu lotniczego Lotnisko w Mielcu.

Analiza przeprowadzonych pomiarów hałasu w 2017 r. wykazała, że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do:

  • prowadzenia długookresowej polityki (LDWN, LN)

– dla hałasu drogowego w 1 punkcie pomiarowym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren,

  • ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeqD, LAeqN)

– dla hałasu drogowego w 13 punktach pomiarowych dla pory dnia i 11 punktach pomiarowych dla pory nocy odnotowano przekroczenia standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. W pozostałych punktach nie stwierdzono przekroczeń,

– dla hałasu kolejowego we wszystkich badanych punktach pomiarowych dotrzymane zostały standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren,

– dla hałasu lotniczego w badanym punkcie pomiarowym dotrzymane zostały standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.

Na badanych obszarach, dla wyznaczonych wskaźników, nie odnotowano przekroczeń powyżej 10 dB.

Ze szczegółowymi wynikami badań na obszarze województwa w 2017 r. można się zapoznać pod adresem: Wyniki badań hałas 2017 r.

Autor: Anna Wcisło
Data wytworzenia: 10.04.2018 r.