Ocena wyników badań wód podziemnych w 2014 roku

Państwowy Instytut Geologiczny, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku.

W granicach administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest (w całości lub części) siedem jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), z których sześć znajduje się w obszarze dorzecza Wisły oraz jedna w obszarze dorzecza Dniestru.

W roku 2014, zgodnie z cyklem badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego obejmującego lata 2013 – 2015, przeprowadzono dwukrotne badania (w okresie wiosny i jesieni) w dziewięciu punktach pomiarowych w JCWPd o numerze 126.

Badania laboratoryjne próbek wody wykonało Centralne Laboratorium Chemiczne PIG-PIB. Analiza wód obejmowała wybrane elementy fizykochemiczne. Na podstawie badań i pomiarów wykonanych w roku 2014 w punktach monitoringu operacyjnego, dokonano klasyfikacji wód w skali od I – V klasy jakości. W porównaniu do wyników badań z 2013 r. klasyfikacja wód podziemnych poprawiła się w trzech punktach. W pozostałych punktach klasyfikacja wód nie uległa zmianie.

Ze szczegółowymi wynikami badań na obszarze województwa w 2014 r. można się zapoznać pod adresem: Wody podziemne 2014

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 27.02.2015 r.